//Specialist in innovatie en digitalisering

Als eSpecialisten bieden we  praktische innovatieve oplossingen inclusief begeleiding en advies.

Wij zijn specialist in het ondersteunen van organisaties in de opzet, uitvoering en verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening specifiek op het gebied van informatiebeleid, ICT- en archivering. 

WAT WIJ DOEN

We ondersteunen overheidsorganisaties (rijks, provinciaal en lokaal) en overige overheidsorganisaties in de opzet, uitvoering en verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening specifiek op het gebied van informatiebeleid, ICT- en archivering.

Met meer dan 50 jaar aan kennis en ervaring zijn wij sinds 2014 actief  op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau.

U bent er dan ook van verzekerd dat we op de hoogte zijn en blijven van alle relevante ontwikkelingen op uw vakgebied.

Onze doelgroepen zijn bestuurders, CIO’s, IT-Managers, informatiemanagers, Hoofden (D)IV, business managers en archivarissen.

Daarnaast nemen we informatiebeveiliging zeer serieus: Al onze werkprocessen zijn door TUV ISO 27001 gecertificeerd.

WAAR WIJ SPECIALIST IN ZIJN

Hieronder een korte beschrijving van waar we uw organisatie mee kunnen helpen.


Mocht u meer informatie of advies willen over een van deze onderdelen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wij helpen u graag!

 

Uitbesteden van Anonimiseringsopdrachten (ook spoedopdrachten):
Overheidsorganisaties moeten voldoen aan de WOO, zowel wat betreft actieve als passieve openbaarmaking. Hiervoor moeten vaak vele pagina’s geanonimiseerd worden. eSpecialisten neemt het werk hiervoor uit handen. Vraag vrijblijvend een offerte op.


Uitbesteden van metadateren van grote hoeveelheden digitale gegevens:
Metadata toekennen aan documenten vergt veel tijd en energie. eSpecialisten biedt organisaties de mogelijkheid het metadateren uit te besteden.


Begeleiden uitfaseren legacy systemen:
Organisaties betalen vaak nog licentiekosten aan softwareleveranciers alleen om informatie uit legacy systemen te kunnen halen. eSpecialisten begeleid organisaties om legacy applicaties uit te faseren, maar wel de data daaruit te blijven gebruiken. Applicatierationalisatie was nog nooit zo eenvoudig!

 

Implementatie van eAnonimiseren:
eSpecialisten begeleid organisaties bij het implementeren van eAnonimiseren, waardoor gebruikers binnen een dag in staat zijn zelfstandig aan de slag te kunnen.


Implementatie van eData portaal:
eSpecialisten begeleid organisaties bij de opzet en inrichting van het eData portaal waardoor zij in staat zijn snel en accuraat te kunnen zoeken en vinden over één of meerdere bronnen.


Implementatie van eMetadata:
eSpecialisten begeleid in opzet en gebruik van metadata. Met eMetadata kunnen we aan archiefobjecten automatisch metadata toevoegen / actualiseren.


Implementatie van eWaarmerk:
Gedigitaliseerde stukken kunnen voorzien worden van een eWaarmerk, waardoor ten allen tijde herleidbaar is uit welke bron de informatie afkomstig is en in hoeverre deze nog conform het origineel is. eSpecialisten begeleid de implementatie hiervan.

Implementatie van eArchivering:
eSpecialisten begeleid organisaties bij de opzet en inrichting van het eArchivering waardoor zij in staat zijn om archiefregimes vorm te geven en inzichtelijk te maken de vernietigingstermijnen van de verschillende archiefobjecten en deze op het juiste moment ook daadwerkelijk te kunnen vernietigen conform archief wet- en regelgeving.

Implementatie van ePublicatie:
eSpecialisten begeleid organisaties bij de opzet en inrichting van het ePublicatie waardoor informatie eenvoudig intern en extern in het kader van de WOO gepubliceerd kan worden rekening houdend met eisen uit de AVG.

Implementatie van Zoeken en Vinden:
eSpecialisten begeleid organisaties bij de opzet en inrichting van het Zoeken en Vinden waardoor zij in staat zijn snel en accuraat te kunnen zoeken en vinden over één of meerdere bronnen.

 

Opzetten en implementeren van informatie- en archiveringsbeleid in organisaties en ketens:
eSpecialisten begeleid organisaties bij opzetten van inforamtie- en archiveringsbeleid, waarbij we archiveren bij de bron, archiving by design, archiving by privacy en archiving by security prominent meenemen.


Programma management (het integraal afstemmen van verschillende projecten):
Veel informatieporjecten staan niet op zichzelf, maar hebben nauwe samenhang met andere projecten. Vanuit eSpecialisten vullen we vaak het programma management in als overkoepelende functie om afstemming en samenhang te waarborgen.


Reviewen (second opinion) van informatieplannen en architectuurplannen:
De inrichting van processen van een organisatie wordt sterk bepaald door informatieplannen en ICT-architectuur. Van belang is om niet over één nacht ijs te gaan. eSpecialisten reviewed plannen en plaatst kritische noten om op basis van haar analyse organisaties te helpen in het maken van keuzes.


Implementatie Normenkader Digitale Duurzaamheid in samenwerking met Key2control:
Met onze partner Key2control hebben we een normenkader Digitale Duurzaamheid ontwikkeld. Een handig instrument om gestructureerd digitale duurzaamheid in te voeren in uw organisatie en grip te hebben en te houden op doorontwikkeling.


Opzetten en implementeren van informatie Governance (Richten. Inrichten. Verrichten):
Het succes van de uitvoering van projecten hangt mede af van de structuur hoe Governance is vormgegeven. Onduidelijkheid in opdracht- en opdrachtnemerschap, de invulling van de rollen van senior suppliers / users / leveranciers leidt in veel gevallen tot het vastlopen van een project. eSpecialisten zijn expert in de opzet van Governance structuren en rapportagelijnen, zodat permanent grip ontstaat op projecten.


Uitvoeren van nulmetingen voor digitale duurzaamheid:
Digitale duurzaamheid begint met het inzichtelijk maken van de IST-positie. Op basis daarvan kan inzichtelijk worden gemaakt welke keuze richtingen er zijn om de SOLL-positie te bereiken. Nulmetingen vinden gestructureerd plaats in overleg met senior medewerkers in uw organisatie. De uitkomst is een pragmatisch plan van aanpak.


Begeleiden bij invoering Hotspots:
Hotspots worden steeds meer ingezet om belangrijke informatie te bewaren. eSpecialisten heeft een standaard plan van aanpak ontwikkeld om hotspots vorm te geven en informatie daaruit te ontsluiten.


Begeleiden bij invoering Wet open overheid (Woo):
De Wet open overheid heeft veel impact op organisaties: Zowel wat betreft de actieve openbaarmaking als het vormgeven van de passieve openbaarmaking. eSpecialisten begeleid hierin, waarbij anonimiseren, het opzetten van informatie portalen voor interne medewerkers en externe onderzoekers tot de scope behoren.


Begeleiden bij opzet vervangingsbesluit (Handboek vervanging en actualisatie daarvan)
Overgaan van analoog naar digitaal is meer dan alleen maar even een digitale reproductie maken. Essentie is dat het een geborgd proces is, waarbij de juridische bewijskracht van het analoge origineel overgezet wordt naar de digitale reproductie. eSpecialisten heeft jarenlange ervaring met het opzetten van handboeken vervanging.



Opzetten Digitale duurzaamheidplannen (preserveringsplannen) en implementatie daarvan.

Digitale informatie hebben wil niet zeggen dat die digitale inforamtie ook in de toekomst nog ontsloten kan worden. eSpecialisten begeleid in het op orde krijgen van digitale duurzaamheid door oa het opzetten van preservatieacties en het richting geven of archiveren bij de bron handiger is dan het overdragen van gegevens naar een eDepot.

 

UNIEK in Nederland: Het aanbieden van een ICT-Leveranciersmanagement normenkader in samenwerking met Key2control.
eSpecialisten heeft samen met Key2control een normenkader ontwikkeld voor ICT-Leveranciersmanagement. Hierdoor kun je als organisatie grip krijgen en houden op contracten, lopende afspraken, aanbestedingskalenders, leveringsvoorwaarden etc. Met rapportages zie je meteen waar risico’s zitten in de organisatie op deze vlakken, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.



Begeleiden van (europese) aanbestedingstrajecten.

(Belastingen, Financiën, VTH, Omgevingswet, DMS-en, zaaksystemen, Sociaal Domein, Burgerzaken)

eSPecialisten begeleid organisaties bij (europese) aanbestedingen. Wij kennen de markt van softwareleveranciers als geen ander en hebben veel ervaring met uitvraag, beoordelen en het afsluiten van overeenkomsten.


Mediation tussen overheden en ICT-Leveranciers m.b.t contracten.

Wanneer een organisatie er niet meer uitkomt met een leverancier, is mediation een mogelijkheid om hier uit te komen. eSpecialsiten begeleid organisaties en kan als onafhankelijke arbiter optreden.



Analyse van Leveringsvoorwaarden en contractafspraken.

In het verleden zijn door organisaties veel overeenkomsten afgesloten. Echter met voorwaarden die toentertijd logisch leken. Voorwaarden die nu niet meer voldoen.

eSpecialisten maakt een analyse van de overeenkomsten en komt met aanbevelingen. Ook kunnen wij de gesprekken voeren met de ICT-leveranciers om betere / actuelere voorwaarden te bedingen e/o eigen voorwaarden aan te scherpen (aanvullend op Arbit of Gibit) voor komende aanbestedingen.



Trainen medewerkers (in company) op gebied van ICT-leveranciersmanagement en aanbesteden.

Kees Groeneveld van eSpecialisten, heeft samen met Herman Timmermans een boek geschreven over aanbesteden en ICT-Leveranciersmanagement onder de titel ‘Reset de Gemeentelijke ICT’. Vanuit hun kennisgebied geven zij regelmatig trainingen en lezingen.

Onze Partners

WIJ ZIJN ISO 27001 GECERTIFICEERD!

Wij hebben veel te maken met gevoelige klantgegevens. Een data-lek kan grote gevolgen hebben uit  het oogpunt van concurrentie of omdat de informatie persoonsgegevens bevat.

Door een onafhankelijke beoordelaar (TUV) is vastgesteld dat wij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie en gevoelige klant-data is bij ons dus aantoonbaar goed geborgd!

especialisten-is-iso-27001-gecertificeerd

//Specialist in innovatie en digitalisering

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij eSpecialisten?