Artikelen

Regelmatig publiceren we vanuit eSpecialisten in verschillende magazines (Binnenlands Bestuur) en op verschillende websites (iBestuur.nl, Computable, Ingovernment.nl). Lastige of politiek gevoelige onderwerpen gaan we niet uit de weg. Hieronder een selectie.

De gemeente betaalt en bepaalt!

Onlangs bleek uit een onderzoek over de gemeentelijke ICT-markt dat er sprake is van een disfunctionele markt, met informatie asymmetrie tussen aanbieders en gemeenten. Daarnaast dat aanbieders gemeenten in de tang nemen en gemeenten door het ten toon spreiden van een hulpeloze houding geen pogingen meer ondernemen om zelf de regie weer in handen te krijgen. Het volledige artikel is te lezen op de website van Gemeente.nu.

Digitale Duurzaamheid op het bordje van Bestuurders

Binnen overheidsorganisaties zien we een snelle verschuiving van analoge naar digitale informatievoorziening. Sociale media, Zaakgericht werken, systemen voor regievoering in het sociaal- of het werk en inkomen domein zijn volledig ingeburgerd. De informatie wordt daardoor steeds vluchtiger. Dat stelt bestuurders ook voor nieuwe vraagstukken: welke verantwoordelijkheden dragen zij en op welke wijze kunnen zij daaraan voldoen? Het volledige artikel is te lezen op de website van Gemeente.nu.

Tempo maken met ICT

Innovatief digitaliseren? Het is mogelijk, maar dan moet je wel beter naar elkaar kijken en tempo (blijven) maken. Gemeenten hebben afgelopen juni, tijdens de ALV van de VNG, aangegeven dat zij behoefte hebben aan een meer innovatieve wijze van digitalisering. Zij zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat er, meer dan nu het geval is, (meer) naar elkaar gekeken moet worden. Dat is ook een van de uitgangspunten van de ‘Digitale Agenda (2020)’, opgesteld door de VNG. Het volledige artikel is te lezen op de website van Gemeente.nu.

Verantwoordelijkheid nemen

Wanneer we terugkijken op de afgelopen jaren zien we dat de oorzaak van de recessie niet de bankencrisis zelf was, maar veel het ontbreken van persoonlijke ethiek. Veel mensen maken een onderscheid tussen persoonlijke ethiek en een globaal sociale ethiek. Dat is merkwaardig te noemen omdat een globaal sociale ethiek opgebouwd is uit de sommatie van individuele persoonlijke ethiek.

De bankencrisis laat zien dat persoonlijke ethiek, of meer het afweten daarvan, gevolgen kan hebben voor een grote groep mensen. Mensen die ontslagen werden en in problemen raakten, niet meer de hypotheek konden betalen, relaties die onder druk kwamen te staan, sociale structuren die ontwricht werden, et cetera. De gevolgen van de bankencrisis zijn groot. Dat zou moeten leiden tot bezinning. Niet alleen mondiaal (dat klinkt zo ver weg), maar ook vertaald naar het persoonlijk handelen. Mahatma Gandhi drukte het als volgt uit: ‘De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.’  (Zie voor volledig artikel: //www.ingovernment.nl/blog/verantwoordelijkheid-nemen).

Cloud ontwikkelingen in het gemeentelijk domein

Bij gemeenten leidt cloudtechnologie nu vooral tot verdere fragmentatie van het ICT-landschap, in plaats van als oplossing voor hergebruik van voorzieningen. De toekomst ligt bij shared services die eigendom zijn van gemeenten zelf. Slimme leveranciers zullen zich aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid. Zie iBestuur.nl: //ibestuur.nl/podium/cloud-future

Hou uw ICT leverancier in de gaten!

Het is een publiek geheim dat de ICT-inkoop door de meeste gemeenten niet echt professioneel verloopt. ICT-inkoop is een vak apart en gemeenten zijn gebonden aan complexe aanbestedingsregels. Gemeenten moeten bovendien precies weten wat ze willen. Daarnaast ontbreekt het veelal aan een lange termijnvisie. En als een groep gemeenten helder in beeld heeft wat ze wil, dan nog moet zij het aandurven zich vrij in de markt te bewegen en scherp te onderhandelen. In dit artikel enkel tips voor gemeenten in deze tijden van het Rapport Elias, cloud technologie en Shared Service Organisaties. Zie: iBestuur.nl: //ibestuur.nl/podium/gemeente-hou-je-ict-leverancier-in-de-gaten

Kan het anders?

In Nederland hebben we 393 gemeenten. Unieke gemeenten. Elk met een democratisch gekozen bestuur. Een bestuur dat verschil kan maken in een stad door politieke idealen van de verschillende partijen te combineren en om te zetten in een realistisch uit te voeren beleid. Noodzakelijk ondersteund door een ambtelijke organisatie die binnen die beleidskaders haar werk uitvoert. Binnen de ambtelijke organisatie moet worden nagedacht over informatiebeleid: Waar willen we op sturen? Hoe maken we inzichtelijk of het uitgevoerde beleid in de praktijk zijn vruchten afwerpt? Welke informatie hebben we daarvoor nodig? En op welke wijze gaan we processen vormgegeven waardoor we met een minimum aan handelingen en controleslagen een maximum resultaat kunnen bereiken? lees:  //www.ingovernment.nl/blog/kan-het-anders

Mobiele toepassingen binnen lokale overheden

Mobiele toepassingen nemen hand over hand toe. Zowel in de openbare ruimte als in de private levenssfeer breidt de connectiviteit zich uit, en deze trend lijkt niet te keren. Nederlandse gemeenten krijgen op twee manieren met dit fenomeen te maken. Enerzijds zijn de gemeenteambtenaren zelf steeds meer ‘connected’, anderzijds is het de omgeving rond de gemeentelijke diensten – burgers, bedrijven en partners – die steeds meer ‘connected’ wordt. Er is de groeiende verwachting dat medewerkers overal en altijd bereikbaar kunnen zijn, en dus actief. Wat is hiervan de consequentie voor gemeenten en zijn ze wel op zo’n omschakeling toegerust? In dit artikel gaan Henri Rauch en Kees Groeneveld in op mobiele toepassingen:  //www.ingovernment.nl/artikelingovernment/mobiele-toepassingen-voor-gemeenten

Fouten maken en leerprocessen

In onze cultuur worden fouten vaak weggemoffeld en worden alleen succesverhalen gepresenteerd. Maar aan successen gaan fouten vooraf. Deze blog gaat over leerprocessen binnen organisaties: //www.ingovernment.nl/blog/ik-heb-een-fout-gemaakt

Je maintiendrai!

KING, gebruikersverenigingen en gemeenten moeten gezamenlijk optrekken om applicatieleveranciers te houden aan gemaakte afspraken. Het tijdperk van gedogen is voorbij: Je maintiendrai!  //e-overheid.nl/actueel/i-nup-toppers/intItem/je-maintiendrai/2175

Regiegemeenten en opdrachtgeverschap

Op gemeenten komen steeds meer (nieuwe) uitvoerende taken af. Om taken te kunnen blijven uitvoeren, maar zelf niet te hoeven investeren in mensen of capaciteit, worden door verschillende gemeenten taken op afstand geplaatst. Dat klinkt aantrekkelijk, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het verwachte resultaat op te leveren. Het op afstand plaatsen vergt van regiegemeenten opdrachtgeverschap en een blijvende vinger aan de pols. //www.ingovernment.nl/blog/regiegemeente-en-opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap begint met een stip aan de horizon (Computable)

Gemeenten staan voor grote opgaven. Krimpende budgetten, een uitdijend takenpakket met dito te behalen doelstellingen. Doordat er zeer veel verschillende softwaresystemen bij gemeenten in gebruik zijn, wordt er nu nog veel geld besteed aan het onder meer in maatwerk koppelen van systemen. Er is er nog veel te winnen; Aan de aanbodkant, maar zeer zeker ook aan de vraagkant. //www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/4889498/1277202/opdrachtgeverschap-begint-met-stip-op-de-horizon.html#ixzz2gkIzyhfE

Doe maar wat: Over gemeentelijke softwareselectie.

In gemeentelijk softwareland zagen we de afgelopen jaren dat een aantal gemeenten bij een aanbesteding niet echt scherp had wat zij nu eigenlijk zochten. Vaak werden de aanbestedingsstukken van een buurgemeente gekopieerd, werden de namen en logo’s aangepast, en kon de uitvraag plaatsvinden onder het motto ‘Doe maar een leuk softwaresysteem’. //www.ingovernment.nl/blog/doe-maar-wat%E2%80%A6

Dienstverlening en zaakgericht werken

Onlangs verhuisd. Bij de aflevering van de boekenkast bleek een aantal punten niet in orde. De timmerman hierover gebeld. Zijn reactie: ‘Ik krijg nooit klachten’. Met dat zinnetje zei hij eigenlijk genoeg. Dit is niet een op zichzelf staand voorbeeld. Er zijn legio voorbeelden waarbij klip en klaar helder is dat het schort aan de mentaliteit en discipline van mensen om te staan voor goede dienstverlening. //www.especialisten.nl/dienstverlening-en-zaakgericht-werken/

Substitutie binnen gemeente Hengelo

eSpecialisten heeft de Gemeente Hengelo begeleid tijdens de invoering van Zaak Gericht Werken (ZGW) met het project Substitutie. Een project waardoor de gemeente op een geborgde wijze de juridische bewijskracht van papier naar een digitale reproductie kon laten overgaan. In dagblad Tubantia van 26 November 2012 verscheen hierover dit artikel: //www.tubantia.nl/regio/hengelo/overstap-van-papier-naar-digitaal-1.3496126

Grip op overheidsprojecten met veel externen

Veel overheidstrajecten lopen uit qua doorlooptijd en kosten. Toch kan dit in veel gevallen voorkomen worden door een scherpere regievoering. In het artikel “Grip op overheidsprojecten met veel externen” betogen we deze aanpak: //www.managementsite.nl/8238/overheidsmanagement/grip-overheidsprojecten-veel-externen.html

Wet- en regelgeving en handhaving!

Wet- en regelgeving zonder enige vorm van handhaving leidt tot symboolpolitiek. Het debacle met Diginotar toont dit aan. //www.computable.nl/artikel/opinie/management/4147374/2379250/niet-alleen-diginotar-kent-problemen.html

Big-data en analysemogelijkheden

De hoeveelheid aan data neemt exponentiële vormen aan. Hoe kun je overzicht houden en hoe kun je analyses loslaten op dergelijke hoeveelheden data? //www.computable.nl/artikel/nieuws/storage/4255527/1277017/big-data-wordt-onderdeel-van-bedrijfsproces.html

Eenvoud als strategische waarde

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Soms lijkt complexiteit een gegeven. In dit artikel geven de eSpecialisten aan dat het zoeken naar eenvoud lonend is: //www.managementsite.nl/1066/zakelijke-dienstverlening/eenvoud-waarde.html

Samenwerking tussen overheid en leveranciers

De samenwerking tussen overheid en leveranciers wordt gelukkig steeds beter. Ook op de vlakken van het ontwikkelen van standaarden. Kees Groeneveld vertelt op pagina 18 en 19 van Sprank nummer 08 / 2009 over het project dat de eSpecialisten in opdracht van Divosa uitvoerde om leveranciers mee te krijgen in de ontwikkeling van het Digitaal Klant Dossier (DKD): //www.divosa.nl/system/files/2009_08.pdf


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter