Blockchain Actueel

  • 0

Do you trust this computer?

Steeds vaker verzorg ik meet-ups, workshops, masterclasses, presentaties en games over blockchaintechnologie. Ik merk dat de honger naar informatie hierover enorm is, maar ook dat behoefte naar diepgang verschilt per persoon en per organisatie.

Veel mensen laten zich voor de eerste keer door mij meenemen in de wereld van nieuwe technologische ontwikkelingen, waar blockchain er een van is. Nieuwe technologische ontwikkelingen die onlangs ook in een documentaire, door Elon Musk aangeprezen, de revue passeren. De documentaire “Do you trust this computer?” gemaakt door Chris Paine laat de verstrekkende gevolgen zien van met name kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI.) en robotisering.

Vanzelfsprekend sta ik tijdens mijn sessies stil bij deze ontwikkelingen en ga ik samen met de deelnemers het dialoog aan over de impact op de samenleving. In de documentaire wordt helaas weinig tot geen aandacht geschonken aan blockchaintechnologie. Anders dan AI, lijkt blockchaintechnologie op het eerste gezicht onschuldiger. Ik zie nog niet zo snel een blockchain een autonoom bestaan leiden. Aan de andere kant, stel je eens voor dat blockchaintechnologie als input gebruikt zou worden door AI? Onveranderde en door smart contracts gegenereerde kwalitatief hoogstaande informatie lijkt goud waard om als big data geanalyseerd te worden. AI zou deze geanalyseerde en verrijkte informatie weer kunnen aanbieden voor andere AI systemen. Al snel wordt deze data niet meer leesbaar voor mensen met alle gevolgen van dien.

De behoefte aan diepgang waar ik eerder aan refereerde komt nu om de hoek kijken. Niet alleen voor het laatste voorbeeld, maar ook dichtbij huis. Hoe gaan we om technologische ontwikkelingen in relatie tot de ontwikkeling van onze eigen organisatie? Deze vraag zou meer dan ooit op de bestuurlijke agenda moeten. En dan natuurlijk met een positieve inborst. Technologische ontwikkelingen moeten omarmd worden daar waar er ook echt voordeel mee bereikt kan worden. Het moet dan alleen wel deel uit maken van de strategie van de organisatie, het moet verankerd zijn in de driehoek: ICT – Mensen – Middelen.

Terugkomend op blockchaintechnologie. Gegevens die niet meer beheerd worden door de heersende instanties/afdelingen, maar door technologie die dat autonoom en gedistribueerd aanbiedt. We hebben geen goedkeuring meer nodig, we weten al dat het wel of niet mag/kan. Nu alleen nog leren omgaan met deze paradigmaverschuiving.

 

Geinteresseerd in een blockchainsessie? Neem gerust contact met me op:

edwin.boender@especialisten.nl  —  06-15062294


  • 0

Samen organiseren in blockchaintechnologie

Elke dag is er meer dan voldoende nieuws te vinden over blockchaintechnologie, laat staan over cryptocurrency en bijbehorende koersfluctuaties. Af en toe leidt dat de aandacht af van de vele initiatieven die op dit moment genomen worden door organisaties die het aangedurfd hebben om de eerste stappen te zetten met deze nieuwe en interessante technologie.

Dit zijn organisaties die nieuwsgierig zijn en willen ontdekken hoe hun processen en gegevensverwerking slimmer zijn in te richten. Maar het zijn ook organisaties die de handen ineen slaan en serieus investeren (2,2 mln), in dit geval een publiek-privaat initiatief van o.a. TU Delft, Havenbedrijf Rotterdam en ABN AMRO.

Ook in onze eigen omgeving merken we dat nu concreet de eerste stappen worden gezet. Middels de Pilotstarter van VNG zullen we de eerste pilots concreet gaan verwezenlijken.

Het moet gezegd, het is nog flink zoeken naar daadwerkelijke succesvolle in productie zijnde implementaties. Aan de andere kant is dat ook niet gek. Het is voor vele nog onbekend terrein, de sceptici buitelen over elkaar heen en, last but not least, het grote voordeel wordt behaald door hierin met ketenpartners samen te werken. En zie maar eens al die ketenpartners te betrekken in een initiatief, laat staan een werkende oplossing met elkaar te verwezenlijken.

Toch zit daar nu juist de kracht van blockchaintechnologie. Stel je eens voor dat de basisregistraties zoals we die nu kennen (er zijn er inmiddels 11, te vinden op //www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/) zouden worden ontsloten via de blockchain. Of dat ketenpartners in het sociale domein maar één keer gegevens over hun cliënten vastleggen en deze ter beschikking stellen voor alleen diegene die recht hebben deze gegevens te gebruiken. Het zou een enorme lastenverlichting opleveren, nog los van de burger die nu nog opgezadeld wordt met een enorme administratie die daar nu juist geen behoefte aan had.

In de logistieke en financiële sector lijkt men voorop te lopen (zie ook het eerdere initiatief), ongetwijfeld door voordelen op het gebied van efficiëntie en dus kostenbesparingen en concurrentievoordeel. Dat neemt niet weg dat de overheid op dit moment veel kleinere initiatieven en pilots opzet. Dat is enorm te waarderen omdat we zo beter zullen begrijpen welke voordelen blockchaintechnologie ons kan bieden en welke onvolkomenheden we tegenkomen die we uiteindelijk ook moeten zien op te lossen. De samenwerking met ketenpartners zal daarin cruciaal zijn, enerzijds door ervaringen met elkaar uit te wisselen, anderzijds doordat daar nu juist de winst zit in deze technologie. Kortom, zoek elkaar op en gebruik de kracht van het samen organiseren!

Dit zou trouwens voor gemeenten al kunnen op 28 maartt tijdens het Congres VNG Realisatie: Back tot he future. Hier wordt uitgebreid aandacht aan blockchain in de “Blockchain Basement”. In de kelder van DeFabrique kunt u terecht voor initiatieven, experimenten en toepassingen op het gebied van Blockchain. Er zijn rondleidingen langs alle mogelijke toepassingen. En: experts staan klaar om al uw Blockchain-vragen te beantwoorden. Bent u erbij?


  • 0

Blockchain collectief nodigt overheden uit voor pilots

Tags : 

Door de komst van internet, open data en de intensivering van de participatiesamenleving wordt het steeds belangrijker om na te denken over de organisatie van informatie. Technologische ontwikkelingen zoals Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met die informatie omgaan, ook binnen de overheid. Er is al veel geschreven over dit onderwerp. Voor overheidsorganisaties blijft vaak de vraag: hoe kunnen we op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchaintechnologie?

Samenwerken
De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten willen overheden helpen om met behulp van Blockchaintechnologie concrete samenhangende oplossingen te organiseren en gecontroleerde transacties met burgers uit te kunnen voeren. Waarbij de burger de regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling. ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en blockchaintechnologie.

Uitgangspunten
Met dit initiatief kunnen overheden op een eenvoudige manier gebruik maken van de mogelijkheden van Blockchain door samen te werken aan een pilot. We hanteren daarvoor een aantal uitgangspunten, waardoor toepassingen, zoals digitaal waarmerken en uitvoeren van geautoriseerde transacties mogelijk worden.

Dit initiatief staat  open voor samenwerking met andere organisaties. Oplossingen worden in pilots ontwikkeld in een open source systeem waarin kennis en met name gebruik en hergebruik openlijk voor alle participanten toegankelijk is.

Meedoen met pilots rond Blockchaintechnologie
Wij zijn op zoek naar overheden die samen met ons een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie in verschillende organisaties en ICT-omgevingen aan te tonen. Uiteraard in aanvulling op het gemak van invoering en de toegevoegde waarde van de oplossingen in de praktijk. De resultaten van de pilot kunt u naderhand eventueel gebruiken om de oplossing daadwerkelijk in te voeren in uw organisatie. De verwachte kosten voor een pilot liggen tussen 5.000 en 10.000 euro – een en ander afhankelijk van de aard en omvang ervan.

U kunt een keuze maken uit onderstaande Blockchain pilots:

  1. Verhuisberichten in de Blockchain.
  2. eBurgerzaken zijn van de burger.
  3. Electronisch ondertekenen en waarmerken van informatie.
  4. Grip op keukentafelgesprekken.

Daarnaast is het ook mogelijk dat u zelf een idee aandraagt om samen met ons op te pakken in een Blockchain pilot. Ook dat kunt u heel eenvoudig aangeven in onderstaand formulier.

Aanmelden
Als u samen met ons een Blockchain pilot wilt starten dan kunt u eenvoudig onderstaand formulier invullen. We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor het bespreken van de pilot.Maak een keuze uit de Blockchain pilot die u samen met ons wilt doen.

  • 0

Blockchain Actueel – Het wordt nu echt serieus: Verhuisbericht op de blockchain

Tags : 

Door Edwin Boender, partner eSpecialisten

Samen met onze partner Sphereon, hebben we met de gemeente Utrecht onlangs een “Blockchain Proof of Concept” succesvol afgerond. In deze PoC is aangetoond dat het mogelijk is om de zaakinformatie van een goedgekeurde verhuizing veilig in de Blockchain op te slaan. En minstens zo belangrijk, dat alle relevante informatie rondom deze verhuizing voor elke ketenpartij  direct toegankelijk is: eenmalig doorgeven, eenmalig opslaan en meervoudig gebruik.

Techniek

Door gebruik te maken van standaard integratiecomponenten en daarnaast een koppeling (STuF Zaak-DMS) te verwezenlijken met het zaaksysteem/dms wordt het mogelijk om op basis van bepaalde voorwaarden (een verhuisbericht dat is goedgekeurd en dus ook deze status heeft in het zaaksysteem) een set van gegevens op te halen.

Deze set van metagegevens, inclusief de originele aanvraag, wordt vervolgens geplaatst in de Blockchain. Door tevens in dit gegevensblok autorisatiegegevens mee te geven, kan heel gericht worden bepaald wie dit verhuisbericht in kan zien (bijvoorbeeld de Belastingdienst) en tevens wordt de veiligheid van informatie geborgd middels een sleutel.

Ketenpartijen

Deze ogenschijnlijke eenvoudige PoC is echt een mijlpaal, vanwege het feit dat we nu in staat zijn relevante informatie voor ketenpartijen beschikbaar te stellen zonder daarvoor ingewikkelde netwerkservices, gegevensknooppunten of gegevensuitwisseling op te tuigen. Dat biedt enorm veel voordelen. Gegevens van burgers, ondernemers, objecten, etc. worden door de betreffende instanties aangepast of verrijkt al dan niet met behulp van een zaaksysteem, zoals de verhuizing in deze PoC. Deze gegevens zijn direct beschikbaar voor ketenpartners, maar ook voor de burger of ondernemer zelf. Er is geen afhankelijkheid meer van een centraal beheerde mechanismen (zoals een digitaal ketennetwerk) die gegevens naar elkaar uitwisselen. Elke ketenpartner is direct in staat om zijn relevante gegevens in te zien, die altijd actueel zijn. Niemand hoeft meer op elkaar te wachten en privacy zal beter worden geborgd door op voorhand te bepalen wie wat mag inzien.

Verschuiving in denken

Dit zal een enorme verschuiving veroorzaken in hoe wij nu in Nederland onze gegevens beheren en beschikbaar stellen. We zullen anders moeten gaan nadenken over hoe algoritmes er zorg voor dragen dat onze gegevens maar op één plek veilig worden opgeslagen en vervolgens beschikbaar worden gesteld. Denk eens na als we al die databases, netwerken, gegevensknooppunten, etc. niet meer nodig hebben, wat een beheerlasten, fouten en wachttijden dat zou schelen.

 

Edwin Boender is partner bij eSpecialisten en geeft trainingen, presentaties en workshops over Blockchain Technologie. Tel:0615062294 | email: edwin.boender@especialisten.nl