Privacy en Cookies

eSpecialisten is gevestigd aan David Ricardostraat 8, 7559 SH Hengelo, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

eSpecialisten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, zowel analoog of digitaal.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres (mailings/nieuwsbrieven)
 • Voor- en achternaam (offertes, facturen)
 • Bedrijfsgegevens (offertes, facturen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van welke leeftijd dan ook.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken eSpecialisten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatieve mailings
 • Verzenden van offertes en/of facturen
 

Geautomatiseerde besluitvorming

eSpecialisten neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van eSpecialisten) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

eSpecialisten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u eSpecialisten BV  informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of eSpecialisten BV stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.
Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • Blijkt dat jou e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen.
 • De persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en je de toestemming intrekt.
 • Het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • De onderneming houdt op te bestaan
  • In een periode van 5 jaar heb je geen contact gehad met eSpecialisten BV;

 

Delen van persoonsgegevens met derden

eSpecialisten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

eSpecialisten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door eSpecialisten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jou persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@especialisten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek.

eSpecialisten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

eSpecialisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (074-750 14 84) of via contact@especialisten.nl