Omgevingswet

Hoe bereidt u zich voor op de nieuwe Omgevingswet?

De invoering van de nieuwe Omgevingswet is een zeer grote wetgevingsoperatie.
De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB’s over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Volgens planning is in 2018 de huidige wet- en regelgeving volledig vervangen door de Omgevingswet.

Wat kunt u nu al doen?

Het is zaak om u tijdig voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Omgevingswet.
U kunt alvast starten met de voorbereidingen voor uw omgevingsvisie en het omgevingsplan door te onderzoeken welke ambities uw gemeente heeft voor de Omgevingswet (1).

U kunt bijvoorbeeld kiezen ten aanzien van welke thema’s en gebieden u gebruik wilt maken van uw bestuurlijke afwegingsruimte. Daarmee kunt u voor specifieke gebieden meer nadruk leggen op bijvoorbeeld economische groei, duurzaamheid of ruimtelijke diversiteit.

Wellicht wilt u het besluitvormingsproces anders inrichten om inwonersparticipatie te stimuleren en de samenleving (nog meer) te betrekken bij de planvorming. U kunt ook samen met gemeenten en andere partners in de regio, zoals provincie en waterschappen, verkennen wat ieders ambitie is en uw visie op samenwerking met andere partners bepalen. Door hier nu al over na te denken kunt u straks sneller inspelen op de veranderingen in besluitvormingsprocessen onder de Omgevingswet.

Een actuele structuurvisie en beleidskaders bieden houvast in de overgangssituatie naar een nieuw stelsel. Ook maken actuele bestemmingsplannen en plaatselijke verordeningen het gemakkelijker om hier straks één omgevingsplan van te maken.
Zo kunt u werkzaamheden faseren en hoeft u na de invoering van de Omgevingswet niet tegelijkertijd uw bestemmingsplannen en verordeningen te integreren voor het omgevingsplan en ook nog een inhoudelijke actualisatieslag te maken.

Professionele begeleiding

Vanuit de eSpecialisten bieden we u professionele begeleiding om u voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Door middel van een Quick Scan bepalen we samen met u wat de impact is voor uw organisatie en op welke wijze u zich het beste kunt voorbereiden. Het resultaat van deze Quick Scan is een FIT-GAP rapport inclusief plan van aanpak voor de te nemen vervolgstappen.

Een vrijblijvende afspraak maken

Als u met ons wilt bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen bij de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Omgevingswet kunt u ons benaderen voor een vrijblijvende afspraak.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Bericht

Bronnen:
(1) Omgevingswet – VNG – 2015.


Zoeken in onze website

eSpecialisten op Twitter